Internship

S.No Year Name of the student Company Name
1 II-YEAR K.Yogesh,Siva Kumar,Bharathi Raja, Sathish, Lavanya,A.Mohana Priya, S.Devi Priya,G.VidhyaShri, R.Sandhya,E.Sangeetha Kaashiv Infotech
2 IV-YEAR Syed Asif Ahamed TVS Motor Company PVT
3 IV-YEAR M.Surya Kumar Capgemini at Mumbai
4 IV-YEAR T.Veeramani ZOHO
5 IV-YEAR S.S.Bhuvan shankar, K.K.Buvaneshwar, K.M.Aswin Kumar,K.jothinathan,S.Vinodh Kumar Zeedup Technologies
X